Hình ảnh Trung Quốc đàn áp Sư Tây Tạng
http://vietvungvinh.com/2011/images/stories/2011-12/TC-Dan-ap-TayTang/01.jpg
http://vietvungvinh.com/2011/images/stories/2011-12/TC-Dan-ap-TayTang/02.jpg
http://vietvungvinh.com/2011/images/stories/2011-12/TC-Dan-ap-TayTang/03.jpg
http://vietvungvinh.com/2011/images/stories/2011-12/TC-Dan-ap-TayTang/04.jpg
http://vietvungvinh.com/2011/images/stories/2011-12/TC-Dan-ap-TayTang/05.jpg
http://vietvungvinh.com/2011/images/stories/2011-12/TC-Dan-ap-TayTang/06.jpg
http://vietvungvinh.com/2011/images/stories/2011-12/TC-Dan-ap-TayTang/08.jpg
Đốt Kinh Sách
http://vietvungvinh.com/2011/images/stories/2011-12/TC-Dan-ap-TayTang/09.jpg
Trung Quốc giả Sư Tây Tạng trà trộn trấn áp
http://vietvungvinh.com/2011/images/stories/2011-12/TC-Dan-ap-TayTang/10.jpg

Nhận xét :

Đăng nhận xét