Đang hiển thị bài đăng từ tháng mười một, 2011
Xem tất cả

Bài đăng

"Chiếu dời đô" - một góc nhìn khác

Chút ý kiến về chuyện làm mắm em Cám

Đọc không chỉ để cười mà còn để hiểu tại sao Liên Xô tan rã mà chẳng ai phiền lòng

Cần minh bạch các khoản lãi của EVN !

TẢN MẠN VỀ HANG ĐỘNG